Často kladené dotazy

1. „Máme zřejmě chatu v „záplavovém“ území, dotýká se nás tato akce?“

 Všichni vlastníci pozemků a staveb dotčených touto stavbou budou ze strany Povodí Moravy, s.p. písemně osloveni a o všech nezbytných krocích v předstihu informováni. U všech pozemků proběhne podrobné prověření jejich potřebnosti dle konkrétní lokace a budoucího využití, stejně jako jejich napojení na dopravní infrastrukturu a možnost dalšího obhospodařování. Vzhledem k náročné přípravě těchto podkladů k majetkoprávnímu vypořádání (násobeno počtem pozemků a počtem vlastníků) Vám děkujeme za trpělivost.

2. „Jaký je rozdíl mezi rodinným domem, rekreační chalupou, rekreačním domkem, rekreační chatou a zahrádkářskou chatou? Jak poznám, jakou stavbu vlastním?“

Určení typu nemovitosti vychází z typových staveb dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), která upravuje oceňování nemovitostí. V příloze vyhlášky jsou podrobně popsána jednotlivá kritéria pro zatřídění nemovitosti do dílčích kategorií, která jsou závazná pro všechny znalce. Konkrétní zařazení vždy závisí na přímé prohlídce stavby, kterou musí provést soudní znalec na místě samém v rámci zpracování svého odborného posudku.

 3. „Co je to jednotková náhrada a motivační koeficient?“

Pro většinu vlastníků je prodej jejich nemovitosti citlivá věc, kterou v žádném případě nelze brát na lehkou váhu. Současně je však nutno zmínit, že vodní dílo Skalička je klasifikováno jako veřejně prospěšná stavba a výkupy pozemků a staveb jsou v tomto případě nevyhnutelné. Právě s ohledem na tuto skutečnost byla stanovena výše náhrad, které byly stanoveny na základě uplatnění motivačních koeficientů, které zohledňují všechny atributy, mj. i náklady na stěhování, přesun podnikatelských aktivit, náhradu za ušlý zisk, náklady na změnu osobních dokladů v případě trvalého bydliště a další. Jinými slovy, jednotková cena obvyklá pro dané katastrální území, která byla stanovena na základě znaleckých posudků, byla následně násobena zmiňovaným motivačních koeficientem.

Tabulkové ceny, uvedené v sekci tohoto webu s názvem majetkoprávní vypořádání, jsou již uvedeny včetně těchto koeficientů.

Je také vhodné doplnit, že standardem při výstavbě vodních děl a protipovodňových opatření je, že se realizují výkupy pouze do výše cen dle znaleckých posudků bez zohlednění jakýchkoliv motivačních koeficientů. Nabízené náhrady za pozemky a stavby dotčené výstavbou VD Skalička tedy představují v rámci přípravy vodních staveb naprostou výjimku, která by měla být vstřícná i ve vztahu ke stávajícím vlastníkům.

 4. „Jsou uvedené ceny včetně DPH nebo bez DPH?“

Prezentované ceny (dle Usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 274, resp. přílohy) jsou včetně DPH. Tabulku konečných jednotkových náhrad pro daná katastrální území najdete na tomto webu.

5. „Prodám Vám nemovitost (rodinný dům, chata, chalupa atd.). Do kdy se budu muset vystěhovat?“

 K výkupu pozemků a staveb bude docházet průběžně, a to v letech 2016-2023. Po vykoupení stavebního objektu bude umožněno jeho další užívání na základě věcného břemene – služebnosti. Cena za užívání nemovitosti (do 31. 12. 2022) je stanovena jednorázově na částku ve výši 1 000 Kč. Daň z nemovitosti hradí po celou dobu užívání nemovitosti původní vlastník (prodávající).

6. „Kdo bude dělat znalecký posudek na oceňování nemovitostí a kdo platí tento odhad ?“

Zpracování znaleckého posudku a další náklady spojené s prodejem hradí Povodí Moravy, s.p. (kromě daně z nemovitosti – otázka č. 5).

 7. „Můžu si objednat svého odhadce (dodat svůj znalecký posudek jako podklad pro stanovení výše kupní ceny)?“

Možnost, že si zabezpečíte svého odhadce (soudního znalce) tu samozřejmě existuje. Soudní znalec ovšem musí postupovat zcela v souladu se zásadami, které obsahují výši jednotkových náhrad, tzn., že i Vámi zvolený znalec musí nemovitosti ocenit ve stejné relaci, v jaké by byly oceněny znalcem osloveným našim státním podnikem.

8. „Na zahradě máme pergolu (okrasné keře, studnu atp.). Kdo nám toto zaplatí?“

Veškeré součásti pozemků (např. pergola, studna atp.) a trvalé porosty (keře, stromy atp.) budou oceněny zvlášť a bude o ně navýšena cena ve znaleckém posudku.

 9. „Musím podávat po prodeji daňové přiznání a platit daň?“

Pokud jde o daňové povinnosti, je převod vlastnictví k nemovitostem na Českou republiku – právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí. Jde-li o povinnost k dani z příjmu, bude s nejvyšší pravděpodobností drtivá většina vlastníků splňovat podmínky pro osvobození od daně. Daňové povinnosti doporučujeme ověřit na příslušném finančním úřadě.

10. „Obrátili se na mě zájemci, abych jim svoje pozemky a rodinný dům prodal (asi překupníci). Dostal jsem od nich přesnou cenovou nabídku. Můžu jim svoje nemovitosti prodat? Co mám dělat?“

Stanovení náhrad na základě znaleckého posudku (včetně motivačního koeficientu) se bude vztahovat k majetkovému vypořádání těch vlastníků, kteří prokáží vlastnická či jiná věcná práva k dotčeným nemovitým věcem ke dni 31. prosince 2014. Dále i těch, kteří doloží nabytí práv dědickým, rozvodovým či jiným obdobným soudním rozhodnutím, případně bezúplatným převodem mezi rodinnými příslušníky, po dni 31. prosince 2014. Ostatním vlastníkům, kteří získají taková práva k dotčeným nemovitým věcem po dni 31. prosince 2014 (např. na základě darovací nebo kupní smlouvy), bude za výkup nabídnuta cena stanovená znaleckým posudkem (bez motivačního koeficientu). 

Jinými slovy, cena obvyklá pro dané katastrální území byla násobena motivačním koeficientem. Konečné náhrady tak výrazně převyšují ceny obvyklé v dané lokalitě, to znamená výrazně vyšší, než ceny, které Vám dnes může nabídnout jiný subjekt.

S ohledem na výše uvedené nedoporučujeme prodej Vašich pozemků jinému subjektu. Lze předpokládat, že nabízená cena od zájemců o Vaše předmětné pozemky a stavby nebude dosahovat takovou výši jednotkové náhrady, kterou Vám nabídne státní podnik Povodí Moravy.

11. „Pozemky mám pronajaty / propachtovány zemědělským subjektům. Liší se způsob majetkoprávního vypořádání, případně má to vliv na výši kupní ceny?“ 

Je běžné, že Vaše pozemky obhospodařují zemědělské subjekty nebo užívají jiné subjekty. V takovém případě Vás požádáme o poskytnutí kopií všech těchto smluvních závazků vůči třetí osobě abychom se s nimi seznámili. Ve většině případů nejsou překážkou prodeje Vašich nemovitostí a nemají žádný vliv na výši kupní ceny.

12. „Dle zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury požaduji kupní cenu ve výši 8-mi násobku (1,5 násobku v případě stavebního pozemku) ceny ve znaleckém posudku.“

Tento zákon se v § 3b odst. 1, kde jsou příslušné násobky cen uvedeny, nezabývá vodními stavbami. Tento způsob výpočtu platí, dle § 3a, pouze pro stavby dopravní infrastruktury, infrastruktury elektronických komunikací nebo energetické infrastruktury. Vodní dílo Skalička má výši motivačních jednotkových náhrad stanovenou Usnesením vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 274. Z tohoto důvodu nemůžeme vyhovět Vašemu požadavku na stanovení kupní ceny dle zákona č. 416/2009.

13. „Nemovitosti, o které máte zájem, mají omezena vlastnická práva spočívající v zástavním řízení např. k zajištění peněžitých dluhů. Lze takové nemovitosti prodat?“

Nemovitosti je možné od Vás koupit i v případě existence omezení vlastnických práv. I zde platí, že výše kupní ceny bude stanovena dle Usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 274.
Ve spolupráci s věřitelem (nejčastěji bankovní institucí) se převod realizuje za stanovení jeho podmínek, konečná výplata kupní ceny pak může být použita na splacení části či celé dlužné částky.

14. „Pozemek či stavba jsou předmětem exekučního řízení. Lze i tyto nemovité věci prodat?“

Pokud takovéto pozemky či stavby vlastníte, je vhodné o záměru prodeje informovat Vašeho exekučního správce. Ve spolupráci s ním a za dohodnutých podmínek pak lze pozemky či stavby v exekučním řízení prodat.
I zde platí, že existence exekučního řízení nemá vliv na výši kupní ceny.