Účely vodního díla

Studie proveditelnosti z roku 2015 definuje čtyři základní účely vodního díla Skalička:

Hlavním účelem vodního díla je protipovodňová ochrana, což je plně v souladu s dříve připravovanou koncepcí suché nádrže. Počet chráněných obyvatel je zhruba 110 tisíc, rozsah chráněného území v úseku mezi navrhovaným vodním dílem a soutokem s Moravou je 5 800 ha. Výše potenciálních povodňových škod při povodni 1997 přepočtených do cenové úrovně 2012 je 6 800 mil. Kč.

Dalším důležitým efektem navrhovaného vodního díla je nadlepšování minimálních průtoků v rozsahu 1,56 až 3,36 m3/s – podle zvoleného stupně zabezpečenosti. To bude znamenat významné posílení biologických a hygienických funkcí vodního toku, zejména v déle trvajících suchých obdobích, jak tomu bylo např. v roce 2015. Rovněž se tím může dosáhnout větší spolehlivosti dodávek pro různé odběratele vody z řeky, to se týká zejména průmyslových odběrů v Přerově a případně i níže pod soutokem na řece Moravě.

Vedlejším využitím vodního díla bude i výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně (MVE).

V prostoru vlastního vodního díla nově vznikne značný potenciál pro vznik různých druhů rekreace spojených s vodním prostředím (koupání, jachting, sportovní rybaření apod.) a zejména služeb, které mohou být poskytovány rekreantům. To může přispět k rozvoji různorodých ekonomických aktivit na území přilehlých obcí. Svojí velikostí má nové vodní dílo potenciál vytvořit rekreační centrum srovnatelné např. s lokalitou Nové Mlýny na Dyji.