Vodní dílo Skalička

Poloha profilu údolní hráze je na základě dříve zpracované dokumentace dlouhodobě stabilizovaná nad obcí Skalička. Jedná se o stejný profil, kde byla dříve opakovaně připravována údolní hráz velkého vodního díla a poldru Teplice. Výhodou této lokalizace je skutečnost, že v přehradním profilu bylo v minulosti provedeno velké množství inženýrsko-geologických průzkumných prací, takže úložné poměry geologických formací i základové poměry v podloží této části hráze jsou z velké části dobře známé.

Základní charakteristika

Vodní dílo v profilu nad obcí Skalička, střední velikosti s maximální hladinou na kótě 265,00 m n.m.

Hlavní vlastnosti a kapacity

Celkový objem vodního díla 42,1 mil.m3

Ochrana území pod vodním dílem na úrovni Q1997 (vč. Q100 )

Návrhový průtok pro vodní dílo na úrovni Q1000

KPV = Q10 000

Technické parametry

Hladina stálého nadržení Ms: 256,0 m n.m.

Hladina zásobního prostoru Mz: 261,0 m n.m.

Max. hladina ve vodním díle Mr: 265,0 m n.m.

Sypaná hráz

Ohrázování prostoru vodního díla sestává dispozičně ze dvou hrází – údolní a boční, které se stýkají v prostoru funkčního objektu přibližně pod pravým úhlem. Konstrukčně jsou obě hráze řešeny shodně. Hráz je navržena jako sypaná převážně z místních materiálů – aluviálních štěrků. Jejich naleziště jsou dokumentována v různých lokalitách podél toku Bečvy a vhodného materiálu je zde více než dostatečné množství.

Pod vzdušní patou hrází se navrhuje obtokové koryto se dnem zhruba v úrovni hladiny podzemní vody. To bude sdružovat více funkcí. Jednak bude zajišťovat bezpečné odvedení prosáklé vody z prostoru vzdutí a jednak podchycení povrchových vod, zejména podél boční hráze. Jedná se především o odvodnění povodí Milotického potoka a jeho přítoků, které procházejí pod železniční tratí prostřednictvím několika mostků a propustků. Kapacita koryta je navržena na úrovni stoleté vody na těchto přítocích. Na trase koryta bude umístěno několik přepážek s možností nastavení různé výšky zahrazení, jimiž bude stabilizována hladina podzemní vody na potřebné úrovni. Tuto úroveň bude možné podle potřeby i měnit, např. ve vztahu k přilehlým štěrkovým lagunám. Současně bude tato nová vodoteč sloužit i jako migrační koridor pro vodní faunu a na vodu vázané živočichy, jejíž dosavadní migrační cesta spojená převážně s korytem Bečvy bude přerušena nádrží.

Sdružený funkční objekt

Na funkční objekt vodního díla jsou kladeny tyto základní požadavky:

  • Zajistit vypouštění běžných průtoků v řece za normálního stavu a při menších povodních až do velikosti cca Q20 – to vede k návrhu velkokapacitních dnových výpustí jezového charakteru.
  • Zajistit, aby při vyšších povodňových průtocích než Q20 se z vodního díla vypouštěl právě jen průtok o požadované velikosti – to vyžaduje použití spolehlivých regulačních uzávěrů, jimiž je možné za všech situací manipulovat tak, aby se jejich kapacita při stoupající hladině ve vodním díle dále nezvyšovala.
  • Zajistit bezpečné převedení návrhové povodně při selhání nebo ucpání části dnových propustí a dále převedení větších povodní než návrhová – to vede k návrhu podstatně vyšší kapacity výpustných zařízení, než by odpovídalo hodnotě neškodného průtoku pod vodním dílem.

V daném případě je výhodné sloučit všechny požadované funkce do jednoho sdruženého objektu. Objekt se skládá ze čtyř samostatných dilatačních bloků s jezovými segmentovými uzávěry a jednoho přidruženého bloku s objektem MVE (malé vodní elektrárny). Objekt je situován na levém břehu Bečvy mimo stávající koryto, aby mohl být vybudován v suché chráněné stavební jámě. Objekt je propojen se stávajícím korytem řeky z návodní strany přívodním korytem a ze vzdušné strany hráze odpadním korytem.