Povodí Bečvy

Povodí řeky Bečvy se rozkládá ve východní části hlavního povodí řeky Moravy a je ohraničeno na severu jižními svahy Oderských vrchů a hlavním hřebenem Moravskoslezských Beskyd. Povodí je tvarově nepravidelné a výškově značně rozmanité. Zaujímá převážnou část okresů Vsetín a Přerov, částečně zabíhá do okresu Kroměříž. Pramenná oblast řeky Bečvy patří k extrémně vlhkým územím v rámci naší republiky, střední část povodí je mírně vlhká. Hlavní přítoky v pramenné oblasti mají bystřinný charakter, který si ponechávají i ve svých dolních tratích. Bečva má štěrkonosný charakter v celé délce až po ústí do řeky Moravy.

Řeka Bečva má celkovou délku 120 km. Od pramene po soutok s Rožnovskou Bečvou je nazývaná jako Vsetínská Bečva (58,8 km), pod soutokem jako Spojená Bečva s délkou 61,2 km. Její průměrná šířka v zájmovém území dosahuje cca 40 m. Povodí přítoků na úseku Spojené Bečvy je protáhlé a přítoky nemají na hydrologický režim Bečvy významný vliv. Území kolem Spojené Bečvy má charakter kulturní zemědělsko-lesní krajiny nivy a teras řeky Bečvy. Zatímco v povodí Rožnovské a Vsetínské Bečvy je dominantní podíl lesní půdy 57 resp. 63 % a podíl orné půdy je zde jen 2 - 5 %, tak v povodí Spojené Bečvy je podíl lesů značně nižší – 28 % a naopak se zvyšuje podíl orné půdy na 46 %.

Významná města a obce, kterými tzv. Spojená Bečva protéká v zájmovém území, jsou Teplice nad Bečvou, Hranice, Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou a město Přerov. Na tato města podél toku je soustředěna hlavní pozornost při návrhu ochranných opatření proti povodním.

Klíčovými faktory vzniku povodní v povodí řeky Moravy a Bečvy jsou úhrn a intenzita srážek i délka jejich trvání a plošný rozsah jejich výskytu. S nebezpečně zvýšeným odtokem je třeba počítat již při 40-50 mm denního úhrnu dešťových srážek a hrozba povodňových škod se zvyšuje s každými dalšími 50 mm. I za povodně v květnu 2010 se vlivem dlouhotrvajících předchozích srážek výrazně projevilo omezení retenční schopnosti krajiny. Ačkoliv povodeň zdaleka nedosáhla parametrů povodně z roku 1997, byly opět způsobeny vážné škody a výrazně dotčeno velké množství obyvatel.