Koncepce ochrany Pobečví

Ze zkušeností získaných při povodních v r. 1997 a 2010 vyplývá, že pouze komplexně vybudovaná vodohospodářská soustava, vybavená dostatečnými retenčními prostory a možnými prostory pro inundaci povodňových průtoků, může zvládnout povodně se středně velkými povodňovými průtoky a významně omezit účinky extrémních povodní. Navrhované vodní dílo v lokalitě Skalička dokáže transformovat dle provedených výpočtů povodňovou vlnu PV 1997 o kulminaci 950 m3/s na neškodný odtok 660 – 700 m3/s (tj. cca Q20) a výrazně tak eliminovat potenciální škody v níže položených úsecích řeky. Vodní dílo bude zadržovat extrémní průtoky nad stanoveným mezním průtokem a podle potřeby případně i zpožďovat odtoky Bečvy s ohledem na možnost zlepšení odtokových poměrů na řece Moravě pod soutokem obou řek, v závislosti na konkrétní povodňové situaci.

Vodní dílo Skalička, jako součást navrhovaných protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na Spojené Bečvě. S ohledem na konfiguraci terénu v povodí Bečvy nelze zabezpečit odpovídající ochranu pouze využitím inundace nebo lokálním zkapacitněním koryta. Díky regulaci povodňových průtoků v profilu Skalička je možné navrhnout soubor dalších reálně proveditelných lokálních protipovodňových opatření v ohrožených lokalitách a minimalizovat zásahy do koryta Bečvy a městské zástavby. Reálnost takových opatření byla potvrzena v dokumentaci Pobečví – studie odtokových poměrů zpracované v roce 2011. Účinnost těchto lokálních opatření je tak přímo závislá na funkci projektovaného vodního díla.